PRIVACY BELEID

Het Privacy beleid heeft als het beheer van de persoonlijke gegevens te beschrijven, verzameld door Autostad Haasrode bvba ("de Onderneming") via deze website, in overeenstemming met de geldende wetgeving.
 

PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD
 

Persoonlijke gegevens die kunnen worden verzameld, zijn de volgende:
 

i.          persoonlijke gegevens die worden verstrekt om een ​​specifieke service te ontvangen (bijvoorbeeld naam en contactgegevens);
ii.         browsergegevens (bijv. IP-adres, locatie - land -, informatie over pagina's die door de gebruiker binnen de website worden bezocht, toegangstijd op de website, navigatietijd op elke pagina, klikstreamanalyse. Hoewel het bedrijf deze informatie niet verzamelt om te linken voor specifieke gebruikers is het nog steeds mogelijk om die gebruikers direct te identificeren via die informatie of door andere verzamelde informatie te gebruiken);
iii.          cookies (dat wil zeggen kleine tekstbestanden die kunnen worden verzonden naar en geregistreerd op de computer van de gebruiker door de bezochte websites, om vervolgens opnieuw te worden verzonden naar diezelfde sites wanneer de gebruiker ze opnieuw bezoekt. Raadpleeg de website Cookiebeleid voor details).
 

DOELEINDE EN PROCEDURE VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
 

De persoonsgegevens die u hebt verstrekt ("Gegevens") worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
 

a)   het gevolg geven aan een specifieke vraag of het leveren van de gevraagde dienst ("Dienst");
b)   de Onderneming toelaten om enquêtes uit te voeren naar klantentevredenheid ("klantentevredenheid") met betrekking tot de kwaliteit van de producten en diensten van de Onderneming, in overeenstemming met het gerechtvaardigd belang van de Onderneming;
c)   onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming, het verzenden van commerciële communicatie en het sturen van advertenties met betrekking tot producten en diensten van de Onderneming, of het uitvoeren van marktonderzoeken ("Marketing");
d)   onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming, analyseren van uw gedrag, gewoonten en bereidheid om te consumeren om de producten en diensten van de Onderneming te verbeteren en om te voldoen aan uw verwachtingen  ("Profilering");
e)   onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming, het communiceren van Gegevens aan dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van de Onderneming, evenals aan partners in de automobiel-, financiële, verzekerings- en telecommunicatiesector, die deze zullen verwerken voor het verzenden van commerciële communicatie en het adverteren voor hun producten en diensten, of voor het uitvoeren van marktonderzoeken ("Marketing door Derde Partijen").
f)    verbetering van de gebruikerservaring op de websites van de onderneming.
 

De Gegevens kunnen worden verwerkt op papier, op geautomatiseerde of elektronische wijze, waaronder via post of e-mail, telefoon (bijvoorbeeld geautomatiseerde telefoonoproepen, SMS, MMS), fax en elk ander middel (bijvoorbeeld websites, mobiele apps).
 

ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS
 

De Gegevens kunnen worden verwerkt door natuurlijke personen en/of juridische entiteiten die handelen namens de Onderneming en op basis van specifieke contractuele verplichtingen, gevestigd in EU-lidstaten of in landen buiten de EU.
De Gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om te voldoen aan het verzoek van een overheid of om de rechten van de Onderneming uit te oefenen voor gerechtelijke autoriteiten.
 

OVERDRACHT VAN GEGEVENS BUITEN DE EER
 

Binnen het kader van haar contractuele relaties kan de Onderneming de Gegevens overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), inclusief het opslaan ervan in databases die worden beheerd door entiteiten die optreden namens de verantwoordelijken voor de verwerking. Database management en gegevensverwerking zijn verbonden aan de doeleinden van de verwerking en worden uitgevoerd volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.


In het geval dat de Gegevens buiten de EER worden overgedragen, zullen de verantwoordelijken voor de verwerking alle passende contractuele maatregelen nemen om een ​​adequate bescherming van de Gegevens te garanderen, waaronder overeenkomsten gebaseerd op de standaard contractuele clausules aangenomen door de Europese Commissie om de overdracht van persoonlijke gegevens buiten de EER te regelen.
 

LINK NAAR WEBSITES VAN DERDEN
 

Websites van derden die toegankelijk zijn vanaf deze website vallen onder de verantwoordelijkheid van derden.
Het bedrijf wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot verzoeken en / of verstrekking van persoonsgegevens aan websites van derden.
 

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING
 

De Verantwoordelijke voor de verwerking is Autostad Haasrode bvba, met maatschappelijke zetel te Neringweg 46, Heverlee, Vlaams Bra 3001
 

U kunt contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming op het e-mailadres info@autostadhaasrode.be
 

BEWARINGSTERMIJN VAN DE GEGEVENS
 

De Gegevens die worden verwerkt om de Dienst en de klantentevredenheid te verlenen worden door de Onderneming bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk geacht wordt voor deze doeleinden. Met betrekking tot de Gegevens die worden verwerkt voor de levering van de Dienst, kan de Onderneming deze Gegevens gedurende een langere periode opslaan, wat noodzakelijk kan zijn om de belangen van de Onderneming te beschermen met betrekking tot mogelijke aansprakelijkheid in relatie met het leveren van deze Dienst.
Gegevens die worden verwerkt voor marketing- en profileringdoeleinden worden door de Onderneming bewaard vanaf het moment dat u toestemming geeft tot op het moment dat u de toestemming intrekt. Eenmaal de toestemming is ingetrokken, worden de gegevens niet langer voor deze doeleinden gebruikt, hoewel ze nog steeds door de Onderneming kunnen worden bewaard, in het bijzonder indien nodig om de belangen van de Onderneming te beschermen in verband met mogelijke aansprakelijkheid in relatie met deze verwerking, tenzij hierover door de bevoegde Toezichthoudende Autoriteit verduidelijking wordt gegeven.
De gegevensverwerking om de gebruikerservaring op websites te verbeteren, wordt bewaard gedurende de perioden die worden vermeld in het Cookiebeleid van de Onderneming.
 

UW RECHTEN
 

U kunt de volgende rechten uitoefenen:
 

1.       recht op toegang: het recht om van de Onderneming te vernemen of uw Gegevens worden verwerkt en, indien van toepassing, toegang tot de Gegevens te krijgen;
2.       recht op verbetering en recht op gegevenswissing: het recht om de verbetering van onjuiste en/ of onvolledige gegevens te verkrijgen, evenals gegevens te doen wissen wanneer het verzoek gerechtvaardigd is;
3.       recht op verwerkingsbeperking: het recht om de opschorting van de verwerking te verzoeken wanneer het verzoek gerechtvaardigd is;
4.       recht op gegevensoverdraagbaarheid: het recht om gegevens te verkrijgen in een gestructureerd formaat, dat gewoonlijk wordt gebruikt en leesbaar is, evenals het recht om de Gegevens over te dragen naar andere Verantwoordelijken voor de verwerking;
5.       recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens wanneer het verzoek gerechtvaardigd is, inclusief wanneer de gegevens worden verwerkt voor marketing of profilering, indien van toepassing;
6.       recht om een ​​klacht in te dienen bij een Toezichthoudende Autoriteit in geval van onrechtmatige verwerking van Gegevens.
 

U kunt de bovengenoemde rechten uitoefenen door te schrijven naar Autostad Haasrode bvba, info@autostadhaasrode.be.
 

WIJZIGINGEN
 

Dit privacy beleid is in werking getreden op 2018/07/02.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om het privacy beleid geheel of gedeeltelijk te wijzigen of eenvoudigweg om de inhoud bij te werken (bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in de toepasselijke wetgeving). Het bedrijf zal elke update op deze website publiceren.